Gedicht aus dem Kleinwalsertal

Aadla ist ein Walser Mundart-Ausdruck und bedeutet Latsche (Bergkiefer)

dr aadlaboscha

föfzg jaar uf felsa hert ond fescht
d renda safteg chromme escht
schtarche würza länge naadla
rondom dia ganza gschwischtreg aadla

brüateg is im sonnabrand
lützel ärd liid omanand
beutla düand mi schturm ond rääga
schooder schtei gönd mir a ds lääba

dick waggst ds moos mir oma fuas
vom suura wasser an schööna gruas
gift em booda schlächte luft
wia viil besser – maiaduft

d nesse züücht im kerna ee
friara duat s mi alleg mee
brenta chelte zeiget kralla
grüane naadla laas i faila

a laubela
schi lüpft mi wäck vom schlächta schtand
ond nemmt mi hoo e d lüft
wiit dür ds toobel schlaad s mi aache
iatz ligg i daa em gänschelbaach

dr baach dä ruuschet om mi om ond meint
i sei doch ned so domm
gang uffe suach an bessra platz

so mach i uus dr rächte moona
so gang i uuf em eigna sooma
i waggs vo nüüam us dr ärd
ond hoff as hei deesmaal an wärd

(Tiburt Fritz)

Frühstück Hotel-Service